เรียน ผู้ใช้บริการ

ทางบริษัทฯ ขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตการให้บริการการชำระเงินภายใต้การกำกับ ตาม พ.ร.บ. ระบบการชำระเงิน พ.ศ. 2560 ประเภทการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ – การให้บริการรับชำระเงินแทน
จากเดิม บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เปลี่ยนเป็น บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
ภายใต้ชื่อใหม่ CenPay powered by บุญเติม โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะ ไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการรับชำระเงินแทน
ลูกค้าสามารถทำการชำระบิลที่เคาน์เตอร์ CenPay ได้ตามปกติ
สามารถสอบถามข้อมูล หรือ แนะนำบริการเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1220