VALUE PLUS CARD
Value Plus Card

โอนเงินระหว่างประเทศ รับ-ส่งไว บริการประทับใจ ปลอดภัย ได้แต้ม ที่ Central - Western Union Agent

แวลู พลัสคาร์ด ให้คุณสะสมคะแนนเมื่อทำรายการรับ-ส่งเงินผ่านสาขาที่เปิดให้บริการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้


  • คะแนนแวลู พลัสคาร์ดจะมีอายุ 1 ปีหลังจากวันที่บันทึกเข้าระบบ
  • ก่อนคะแนนจะหมดอายุ จะแจ้ง SMS ให้ทราบผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุไว้ในบัตรสมาชิก
  • ตรวจสอบคะแนนแวลู พลัสคาร์ด ได้ที่ เคาน์เตอร์เวสเทิร์นยูเนี่ยน ที่ร่วมรายการหรือ ศูนย์บริการลูกค้า 02101 8700
  • แลกคะแนน แวลูพลัสคาร์ด ได้ที่เคาน์เตอร์เวสเทิร์น ยูเนี่ยน สาขาที่ร่วมรายการ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่

การคำนวณคะแนนแวลู พลัส

คะแนนแวลู พลัส จะคำนวณจากมูลค่าเงินต้นของรายการโอนเงิน ตามอัตรา ในแค็ตตาล็อก ดังนี้

มูลค่าเงินต้น (บาท)
Principal Amount THB
คะแนนสะสม
Points
0 - 1,250.00
10
1,250.01 - 2,500.00
11
2,500.01 - 5,000.00
17
5,000.01 - 7,500.00
20
7,500.01 - 10,000.00
24
10,000.01 - 12,750.00
32
12,750.01 - 15,000.00
33
15,000.01 - 20,000.00
37
20,000.01 - 25,000.00
41
25,000.01 - 30,000.00
46
30,000.01 - 40,000.00
51
40,000.01 - 50,000.00
57
50,000.01 - 60,000.00
63
60,000.01 - 75,000.00
77
75,000.01 - 90,000.00
91
90,000.01 - 105,000.00
106
105,000.01 - 120,000.00
120
120,000.01 - 135,000.00
134
135,000.01 - 150,000.00
149
150,000.01 - 165,000.00
165
165,000.01 - 180,000.00
177
มูลค่าเงินต้น (บาท)
Principal Amount THB
คะแนนสะสม
Points
180,000.01 - 195,000.00
191
195,000.01 - 210,000.00
206
210,000.01 - 225,000.00
220
225,000.01 - 240,000.00
234
240,000.01 - 255,000.00
249
255,000.01 - 270,000.00
263
270,000.01 - 285,000.00
277
285,000.01 - 300,000.00
291
300,000.01 - 315,000.00
306
315,000.01 - 330,000.00
320
330,000.01 - 345,000.00
334
345,000.01 - 360,000.00
349
360,000.01 - 375,000.00
363
375,000.01 - 390,000.00
377
390,000.01 - 405,000.00
391
405,000.01 - 420,000.00
406
420,000.01 - 435,000.00
420
435,000.01 - 450,000.00
434
450,000.01 - 465,000.00
449
465,000.01 - 480,000.00
463
480,000.01 - 495,000.00
477
มากกว่า / OVER 495,000.01
491

*บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราการคำนวณคะแนนแวลู พลัส โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งทั้งหลายเกี่ยวกับการคำนวณคะแนนแวลู พลัส ให้อยู่ในดุลพินิจของบริษัทแต่ผู้เดียว